ยุทธศาสตร์ ร.ร.

 เป้าประสงค์
มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพเป็นพลโลก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง ประชาธิปไตย และภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้
4. รณรงค์ให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารทนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Advertisements