วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแห่งคุณธรรม นำความรู้มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีควงามสุข มีศักยภาพในการเรียนรู้ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประชาธิปไตย และภูมิปัญญาไทย ในการจัดการเรียนรู้
4. บุคลากรมีภาวะสุขภาพที่ดี
5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

Advertisements