สภาพปัญหา

 นื่องจากชุมชน ผู้ปกครอง มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในชื่อเสียง และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลาน ได้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับมีโครงการที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เช่น โครงการห้องเรียนอัจฉริยะในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.สมทบ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) โครงการพัฒนาด้านภาษาโดยเปิดสอนแผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน รวมทั้งสอนในสาขาศิลปะ ดังนั้นโรงเรียน จึงควรปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ให้มากขึ้นและทั่วถึง ทั้งโรงเรียนและด้วยความที่เป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด จึงควรก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำดังกล่าว

Advertisements