การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
3 นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา
4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
5 นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
อ้างอิง 1.  www.khunjansc.com/Boss/boss_vijai2.doc
            2.  http://jariyaniamchamroen.blogspot.com/2008/01/1.html

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร