การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
3 นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา
4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
5 นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
อ้างอิง 1.  www.khunjansc.com/Boss/boss_vijai2.doc
            2.  http://jariyaniamchamroen.blogspot.com/2008/01/1.html

Advertisements
โพสท์ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

นายวีระพล เจริญชนม์

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  สาขาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2553
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จังหวัดเลย
  เลขประจำตัว 539181215
  tel.084-0311194
  veeraphol2006@gmail.com
โพสท์ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ, เกี่ยวกับผู้จัดทำ